تبلیغات
رز - شیوه های ارتباط موثر با دیگران

شیوه های ارتباط موثر با دیگران

نویسنده :melina m
تاریخ:---

شیوه های ارتباط موثر با دیگران

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیمکه ناگزیر از ارتباط وبرخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر نیستبدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد.حالسئوالی که اینجا مطرح می‌ شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیموجهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نبایدانجام دهیم.

در معاشرت باید با روی گشاده ونرمیومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هرکس که باشد بد است. اگر خود را در سطحدیگران قرار دهیم واز زبان آن‌ها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم، اغلببه نتیجه دلخواه می‌ رسیم وبا دیگران در سطح خود آن‌ها ظاهر شدن‌‌ همان برقراریارتباط موثرمی باشد. بعضی‌ها گمان می‌کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن، نوشتن ویابحث کردن است، این‌ها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می‌گوییمکه پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می‌شود، خواه شفاهی باشد یاغیر شفاهی، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود، جنبه پیام ارتباطیپیدامی کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل، معشوق ونارسامی سازد. ارتباطات عاملومنشا بسیاری از شادی‌ها وغصه ‌ها و رنج‌ها زندگی است، زندگی شاد، زندگی سرشار ازدوستی است. روشن است که با افراد متفاوت، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید برخصوصیات مشترک ارتباط را موثر می‌کند، ما انسان‌ها با یکدیگر مشترکات فراوانداریم، با کمی تمرین می‌توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آن‌ها دوست وهم رایشویم.


شیوه‌های افزایش ارتباط خود بادیگران

۱) صریح وصادق بودن:

سعی کنیم در روابط خود با دیگرانصریح وصادق باشیم، در گفته‌های خود صریح وصمیمی باشیم واز هر نوع ابهامی اجتنابکنیم، چون اگر منظور خود را با صراحت بیان نکنیم طرف مقابل ما به اشتباه می‌افتدوبه حدس وگمان متوسل می‌شود واز واقعیت دور می‌گردد.

۲) احساسات خود را بیان کردن:

بااحساس خود روراست باشیم، سعی کنیممشکلات زندگی واحساساتی که داریم، باهمسر وشریک وباطرف مقابل خوددر میان بگذاریم.حتی اگر گمان کنیم که باعث ناراحتی آن‌ها می‌شود اگر می‌خواهیم با طرف مقابل خودارتباطی معقول ومنطقی بر پایه تفاهم داشته باشیم، بهترین روش روراست بودن استواحساس خود را باوی در میان گذاشتن است. اگر مشکلی را حل نشده باقی بگذاریم ویاموضوعی را که مداقه وگفتگو در باره آن الزامی است به می‌ان نکشیم، مثل این است کهدمل چرکین ودردناکی را سرجایش گذاشته وبه حال خود ر‌ها کرده باشیم.

۳) زمینه مشترک ونکات مشابه رایافتن:

درجست‌و‌جوی زمینه‌های مشترک باشیم،سعی کنیم در ارتباطمان بیشترین نکات مشترک ومشابه را بیابیم. اهداف ونیاز‌هاونگرانی‌ها را از نظر او نگاه کنیم وبرای اینکه شرایط طرف مقابل را درک کنیم بایدامور او را از دید ونظر او ببینیم وبا پرس وجو، از اموری که نگرانی او باعث شده،متوجه گردیم، همین نکات مشترک زمینه‌های مساعدی هستند که شالوده همدلی ووحدتوتفاهم را برروی آن می‌توان بنا کرد، عبارتی مثل: ( من وتو هردو همین را می‌خواهیم) را می‌توان بیان نمود.

۴) همدلی وهمدردی کردن:

سعی کنیم با شخص احساس مشترک داشتهباشیم. شادی وغم خود به حساب آوریم وموقعی که او احساس غم می‌کند ما نیز با اوهمدرد وهم غم شویم وبالعکس مساعی ما این باشد که سیستم حسی فردارتباط برقرار کنیم.

۵) شنونده خوبی بودن:

شنونده خوبی باشیم وگوش کردن را یادبگیریم. گوش کردن به سخن وکلام دیگری موجب می‌شود تا او در ‌‌نهایت آرامش خیال، بهطور واقع، منویات قلبی واحساسات خود را با ما در میان بگذارد وبرایمان احترام قائلشود وآماده شنیدن نظرات ما شود.

۶) سیستم روحی افراد را شناختنوتقلید از آن‌ها:

برای این کار باید به دقت به افرادچشم بدوزیم وبه سخنان آن‌ها به دقت گوش فرا دهیم وببینیم غالبا «از چه نوع کلماتیاستفاده می‌کنند آنگاه با استفاده از‌‌ همان نوع کلمات، تقلید از لحن صدا، حالاتوحرکات چشم‌ها به گونه‌ای با آن‌ها نحوه فکر وعملکرد ذهنیشان مطابق باشد.

۷) شخصیت افراد در نظر گرفتن:

باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتیدارد، برون گراست یا درون گرا، برای صمیمیت با درون گرایان باید ببینیم چهایده‌ها وارزشهای برای آن‌ها اهمیت دارد و آنگاه بکوشیم تا با توجه به چارچوبهایذهنیشان با آن‌ها رفتار کنیم وصحبت کنیم وبالعکس، برای همدلی با برون گرایان به آن‌هانشان دهیم که آنچه می‌گویند وعمل می‌کنند با اندیشه ورفتار مردم هماهنگ است.

۸) تقویت نمودن عزت نفس:

برای تقویت عزت نفس خودباید با تعمقدر ژرفای وجود از دنیای پیچیده درون خود آگاه شویم، به کاستی‌هایمان پی ببریم، جهتگیری‌هایمان را در قبال رویدادهای مردم وشرایط گوناگون بشناسیم وبه فکر اصلاحشانباشیم وبا کمک حرمت نفس وارزشی که برای خودمان قائل هستیم حق انتخابمانچندبرابرمیشود وارتباطمان با دیگران به نحو چشمگیری بهبود می‌یابد.

۹) محترم شمردن احساس طرف مقابل:

همواره رفتاری احترام آمیزداشتهباشیم واحساس طرف مقابلمان رامحترم بشماریم، کوچک کردن همدیگر، به خصوص درحضوردیگران درمناسبات وروابط ، اثرتخریبی دارد، رفتار توام باظرافت وملایمت نه فقطشامل رفتار مودبانه می‌شود، بلکه صفا وصداقت واقعی واعتمادکامل نیز در بردارد.

۱۰) سکوت نمودن:

سکوت پیامی اعجاز گر در امر ارتباطاست ویکی از جنبه‌های مهم ارتباط است ، مشروط بر اینکه حاوی پیامی باشد، سکوت می‌توانددر مناسبات انسان عشق ورضایت وخشنودی وتفاهم دوگانه واحساس‌ها را منتقل سازد.

۱۱- عدم افراط در موعظه:

منظورمان را به صورت سخنرانی ونصیحتخشک تو خالی بیان نکنیم. موعظه می‌ تواند جنبه افراطی ومخرب درروابط داشتهباشدومابایدسعی کنیم حداعتدال رانگاه داریم وبرای سخنانمان ارزش قائل شویم وجاییکه ازمانظرمی خواهند، نظر بدهیم.

۱۲- وقت وموفقیت‌شناس بودن:

یادبگیریم که چه وقت شوخی وچه وقتجدی باشی، هیچگاه طرف مقابلمان رادست نیدازیم، ازگفتن جملات وکلماتی که باراخلاقیوفرهنگی مناسبی ندارنددربیان منظورمان، خوداری نماییم، شوخی کردن بایدباتوجه بهموقعیت وزمان خاصی باشد.

۱۳- مخالفت نمودن به شیوه مناسب:

یاد بگیریم که چگونه بدون بحثوجدلهای مخرب، مخالفت خود را نشان دهیم، جرو بحث‌ها غالبا» بابلند کردن صدا،دادوفریاد، خشم وغضب، همراه است. بحث وجدل‌ها تا حدود زیادی تحت تاثیرگرایشات وخلق وخوی افراد درگیر مباحثه قرار می‌گیرد. اکثریت مردم فاقد روحیه خودپسندانه افراطی هستند، به این علت با تسلطی که بر نفس خود دارند می‌تواننداز درگیری واهانت خود داری کنند. کسی که می‌خواهد شمارا خشمگین کندتاازکوره دربرویدبهترین راه مقابله باآن برگزیدن روشن سازنده به جای عکس العمل وروش مخربومنفی است که اوبه آن توسل جسته است.

۱۴) یکی بودن قول وعمل:

سعی کنیم قول وعملمان یکی باشد.هنگامی که خودمان برای گفته‌های خود ارزش قایل نیستیم، چه انتظاری می‌توان داشت کهدیگران قول‌ها وسخنان ما را محترم بشمارند. هنگامی که ما قول می‌دهیم کاری راانجام دهیم سعی کنیم آن را به مرحله عمل برسانیم واگر ناتوان در انجام آن هستیمهرگز خود مکلف به وعده‌ای که از عهده آن بر نمی‌آییم، نکنیم روراست وصادقانهبگوییم نمی‌ توانیم.

پس برای اینکه دیگران را به خوبی درککنیم باید بتوانیم اطلاعات را به خوبی از آن‌ها کسب کنیم واین امر منوط به تواناییما در دقیق گوش کردن، دقت نظر، همدلی، طرح سئوالات مفید وسودمند واحترام متقابلاست. احترام با سیستم حسی فرد دیگر، مشاهده همه چیز از نگاه او وسر در آوردناز نیاز‌ها وعلایقش به ما کمک می‌کند که اطلاعات را به نحوی دریافت کنیم که بهسهولت قایل فهم وهضم باشد.

دو عامل اساسی ارتباط،‌‌ همان درکشدن ودرک کردن است. زندگی یک مسابقه صرف نیست، می‌توانیدبا اشخاص به گونه‌ای رفتارکنید که هرکس خودرا یک برنده در نظر بگیرد واحساس پیروزی کند. شرایط پیروزشدن یکی وباختن دیگری هرگز به نفع کل نیست. همگام شدن نه تن‌ها روی دیگران، بلکهروی ما نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر جای می‌گذارد . وقتی با دیگران همگام می‌شویمدر واقع به دورن آن‌ها می‌رویم ودر ذهن آنهاجا می‌گیریم ودر ارتباطمان باید سعیماندر افزایش وارتفاء بیش ازبیش این رفتارهاباشدودرنتیجه تجربه‌ای از آن‌ها پیداکنیم.


آرزومند آرزوهایتان
کامیارdoes natural viagra really work
شنبه 18 خرداد 1398 01:34 ق.ظ

Normally I don't learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice article.
Esmeralda
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:21 ب.ظ
I am now not certain where you are getting your info, however good topic.

I needs to spend a while finding out much more or working out more.
Thanks for fantastic information I used to be looking for this info
for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo